दान- देणगी गोळा करण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन !
  • गणेशोत्सव, दुर्गा उत्सवासाठी परवानगी देणे सुरू !
  • ऑनलाइन, ऑफलाईन अर्ज करा !

चंद्रपूर : महाराष्ट्र विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 चे कलम 41 क अन्वये सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाद्वारे गणेशोत्सव दुर्गा व शारदा नवरात्र उत्सवासाठी दान देणगी गोळा करून तात्पुरत्या स्वरूपात उत्सव साजरा करण्यासाठी अर्जदार मंडळाकडून ऑनलाइन, ऑफलाईन अर्ज स्वीकारण्यात येत आहे.‌ यासाठी www.charity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध आहे, असे आवाहन सहायक धर्मादाय आयुक्त सी.एम ढबाले यांनी केले आहे.

अर्ज भरण्याकरिता अत्यावश्यक बाबी: अर्ज पुर्णपणे भरलेला असणे आवश्यक आहे. मुळ ठरावाची सर्व सभासदाची स्वाक्षरी असलेली प्रत, जागेचे नाहरकत प्रमाणपत्र (संबंधित महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत यांचे), विद्युत बिलची झेरॉक्स प्रत, सर्व सभासदांचे पॅनकार्ड, आधार कार्ड, मागील वर्षीची परवानगीची प्रत, रुपये 100 च्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र, मागील वर्षाचा हिशोब देणे आवश्यक, मंडळाचे मागील वर्षाचे उत्पन्न रुपये 5 हजार पेक्षा जास्त असल्यास अंकेक्षण अहवाल अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. अर्ज ऑनलाइन भरत असतांना आवश्यक, बंधनकारक सर्व दस्तऐवज स्कॅन करुन अपलोड करणे आवश्यक आहे. कोविड-19 संबंधात जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेली आवश्यक सर्व निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

Post a Comment

0 Comments